Årsredovisning

RSSBot
June 8, 2021
66 Views

NetEnt AB (publ), 556532-6443

Räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i NetEnt AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2021-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Stockholm 7 juni 2021
Martin Olof Carlesund
Verkställande direktör

 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för NetEnt AB, 556532-6443, med säte i Stockholms län,
Stockholm kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Allmänt om verksamheten
Intäkterna i NetEnt AB (Bolaget) utgörs av tjänster som tillhandahålls åt dotterbolag.
Ingen aktivering av produktutveckling sker i Bolaget, då utvecklingsprojekten initieras, leds och ägs av
dotterbolag på Malta.
Bolagets intäkter för 2020 uppgick till 783 (729) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 104 (43)
miljoner kronor och rörelsemarginalen var 13,3 (6,0) procent. Rörelsemarginalen påverkas främst av hur
stor andel av Bolagets kostnader som faktureras vidare till andra koncernbolag liksom tillämpad
koncernintern prisnivå. Prisnivån styrs utifrån oberoende jämförelsestudier på liknande tjänster och kan
variera över tiden om den allmänna prisnivån på marknaden förändras.
Resultat efter skatt för året var 45 (346) miljoner kronor. Bolagets investeringar i materiella
anläggningstillgångar var 2,8 (6,6) miljoner kronor under 2020 och Bolagets investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 1,3 (9,6) miljoner kronor. Likvida medel i Bolaget vid utgången av 2020
var 40 (41) miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 24 juni 2020 offentliggjorde Evolution Gaming Group AB (publ), nu namnändrat till Evolution AB
(publ), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ) att överlåta
samtliga sina aktier i NetEnt till Evolution i utbyte mot 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i NetEnt.
Erbjudandet omfattade både de onoterade A-aktierna och B-aktierna i NetEnt som var upptagna till handel
på Nasdaq Stockholm.
Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 21 augusti 2020 och den 23 november 2020 meddelade
Evolution att Erbjudandet förklarades ovillkorat, att Erbjudandet fullföljdes och att den förlängda
acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 30 november 2020.
Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 30 november 2020 innehade Evolution sammanlagt 237
689 754 aktier i NetEnt, motsvarande cirka 96,8 procent av det totala antalet aktier och cirka 98,6 procent
av det totala antalet röster i NetEnt.
I pressmeddelandet den 23 november 2020 i vilket Evolution offentliggjorde information om att kontroll
över mer än 90 procent av aktierna i NetEnt uppnåtts offentliggjorde även Evolution avsikten att påkalla
tvångsinlösen av resterande aktier samt verka för en avnotering av NetEnts:s aktier från Nasdaq Stockholm.
Evolution har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva de aktier som
inte lämnats in i Erbjudandet. Denna process är inte avslutad. Sista dagen för handel med NetEnt:s
B-aktie vid Nasdaq Stockholm var den 16 december 2020.
Från och med den 1 december 2020 verkar Evolution och NetEnt som en koncern under namnet
Evolution. Per detta datum inledde Evolution en total omorganisation och integration av NetEnt. Denna
omorganisation innebar bland annat att Evolutions ledning tar över det operativa ansvaret inom NetEnt
men även en rad ytterligare förändringar i rapporteringsvägar och struktur.
Omstruktureringen innebar en effektivisering av verksamheten inom utveckling av slots-spel samt även en
avveckling av NetEnts Live erbjudande. Effektiviseringsåtgärderna fick även konsekvenser inom Business
support enheter inom bolaget.
Covid-19
På grund av covid-19-pandemin har NetEnt:s fokus varit att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats
globalt för alla medarbetare och samtidigt säkerställa att verksamheten fortgått på högsta möjliga
kapacitet. Tack vare stora förändringar i våra arbetsprocesser och rutiner kunde verksamheten fortsätta
utan några större negativa effekter. Bolaget införde snabbt åtgärder för en säker arbetsmiljö för dem som
inte kunde arbeta hemifrån samt ökade möjligheterna till distansarbete där så var möjligt.
Förväntad framtida utveckling
Framtidsutsikterna för bolaget är goda. Sedan den 1 december 2020 är bolaget en del av Evolution
AB-koncernen.
Evolution har en ledande ställning bland kasinoleverantörer på flera marknader.
NetEnt AB avser fortsätta stärka Evolutions ledande position på marknaden med ett tydligt fokus på
aktiviteter som främjar verksamheten och erbjudandet.
Evolutions framtida utveckling beror främst på utvecklingen av onlinekasino-marknaden. Evolutions mål på
medellång till lång sikt är att växa snabbare än den totala globala onlinekasino-marknaden, NetEnt AB
avser att vara en bidragande del i att nå det målet.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
NetEnts verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i
olika omfattning.
Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker, hållbarhetsrisker samt finansiella risker.
Vid bedömning av NetEnts framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till
resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. Riskfaktorerna nedan är inte sammanställda i ordning eller
betydelse eller potentiell inverkan på koncernens intäkter, resultat och finansiella ställning. De ska heller
inte ses som uttömmande utan utgör risker som är applicerbara på NetEnt och som övervakas och
utvärderas av företagsledningen. Vidare är riskerna inte de enda risker NetEnt kan komma att utsättas för.
Det är möjligt att bolaget inte är medvetet om vissa risker.
– Politiska beslut och andra legala aspekter
– Tillståndspliktig verksamhet
– Driftstörningar och IT-intrång
– Beroende av nyckelpersoner och kompetent personal

Hållbarhetsrapport
För hållbarhetsredovining hänvisas till Evolution AB (Publ)s hållbarhetsrapport, finns i Evolutions
årsredovisning på sidan 34.
Hemsida https://www.evolution.com/

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i Tkr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tidigare år har årsredovisningen upprättats enligt RFR2. Förändringen bedöms inte ha någon väsentlig
effekt på bolagets finansiella rapporter.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
uppfyllda:
– Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
– Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
– Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
– Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar.
– Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
– De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

 

Viktiga uppskattningar och antaganden
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt sällan att motsvara det verkliga resultatet. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. De
utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Prövning av nedskrivningsbehov
Varje år prövas bolagets tillgångar för eventuella nedskrivningsbehov enligt IAS 36. Testet av
nedskrivningsbehov baseras på detaljerade antaganden för de kommande åren. Ett flertal antaganden och
bedömningar görs när tillgångens nyttjandevärde beräknas, bland annat intäktsutveckling för den
identifierade kassagenererande enheten samt utveckling av kostnadsbasen med hänsyn tagen till bolagets
förväntade tillväxt. Övriga väsentliga antaganden är den kalkylränta som används vid beräkningen. I
balansräkningen är redovisade utvecklingskostnader upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Värdering av projektens kassagenereringsförmåga görs löpande i syfte att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov.

 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Ersättningar till anställda
Pensionskostnader och pensionsåtaganden
Pensionsplanerna finansieras genom inbetalningar från bolaget. Samtliga pensionsplaner är
avgiftsbestämda, vilket innebär att bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser när väl
avgifterna är betalda. Bolagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs
under den period som de anställda utfört de tjänster avgiften avser.
Förmåner efter avslutad anställning
Bolaget har inga åtaganden till anställda efter det att de går i pension eller de avslutar sin tjänst.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av NetEnt före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Bolaget
redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som
resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång.
Bonusplaner
Bolaget redovisar en skuld och en kostnad för bonus, baserat på olika kvalitativa och kvantitativa mått.
Bolaget reserverar för intjänad bonus när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på
grund av tidigare praxis.
Incitamentsprogram
Bolaget kan erbjuda medarbetare att delta i aktierelaterade incitamentsprogram i form av
teckningsoptioner eller aktiesparprogram som ges ut på marknadsmässiga villkor för att motivera ett
långsiktigt arbete och främja ökad intressegemenskap med bolagets aktieägare. För att stärka lojaliteten
med företaget kan aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, som ges ut på
marknadsmässiga villkor, kombineras med en kontant ersättning som utfaller i samband med
inlösenperioden då teckningsoptionerna kan nyttjas. Sådan ersättning kan ges till medarbetare som vid
inlösentillfället fortfarande är anställda och ska netto efter skatt inte överstiga 70 procent av premien som
erlagts för teckningsoptionen. Lojalitetsersättningen för dessa incitamentsprogram redovisas löpande
under programmets löptid.

 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för rabatter.
NetEnts intäkter utgörs i huvudsak av koncerninterna intäkter, utöver det har bolaget intäkter från
aktiviteter utanför ordinarie verksamhet. I posten ingår huvudsakligen intäkter relaterade till uthyrning av
del av kontorslokaler, återvunna avskrivna fordringar, kursvinster i rörelsen samt vinst vid försäljning av
anläggningstillgångar.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Detta innebär att avvikelse kan förekomma jämfört med
förändring i enskilda poster i balansräkningen.

 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.

 

Eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31
Pensionsåtaganden 34 505 19 640
Summa 34 505 19 640
Pensionsåtaganden avser avsättning för direktpension till tidigare verkställande direktörer. Åtagandena har
inte tagits upp i balansräkningen och täcks av värdet på företagsägda kapitalförsäkringar. Bolaget har
ingen kapitalvärderisk i dessa åtaganden.
Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19
På grund av covid-19-pandemin har NetEnt:s fokus varit att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats
globalt för alla medarbetare och samtidigt säkerställa att verksamheten fortgått på högsta möjliga
kapacitet. Tack vare stora förändringar i våra arbetsprocesser och rutiner kunde verksamheten fortsätta
utan några större negativa effekter. Bolaget införde snabbt åtgärder för en säker arbetsmiljö för dem som
inte kunde arbeta hemifrån samt ökade möjligheterna till distansarbete där så var möjligt.
Den 2 juni 2021 löste Evolution in de 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 som återstod. Därmed
är alla incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i NetEnt AB avslutade.
Not 20 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.
Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).
Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar – räntefria skulder.
Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
Not 21 Optionsprogram
År 2019 och år 2020 emitterade NetEnt teckningsoptioner till viss personal vid bolaget. Den 24 juni 2020
offentliggjorde Evolution ett erbjudande till aktieägarna i NetEnt att överlåta samtliga A-aktier och B-aktier i
NetEnt till Evolution. Erbjudandet omfattade inte de utestående teckningsoptionerna.

Takeover-regler lämnade Evolution ett separat erbjudande till optionsinnehavarna den 27 november 2020.
Erbjudandet till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2019/2022 accepterades av innehavare av
samtliga 657 265 teckningsoptioner.
Erbjudandet till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2020/2023 accepterades av innehavare av
sammanlagt 989 388 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90,82 procent av samtliga teckningsoptioner
av serie 2020/2023. De återstående 100 000 teckningsoptionerna av serie 2020/2023 innehas av en och
samma person.
Not 22 Noter till kassaflödesanalysen
Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavande 40 006 41 250
40 006 41 250
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2020-12-31 2019-12-31
Justeringsposter
Avskrivningar/nedskrivningar 20 034 19 373
Utdelning från dotterbolag – 523 000
Ej erhållen utdelning från dotterbolag – -313 008
Finansiella poster 8 952 -2 916
Övrigt -1 396 16 749
27 590 243 198

 

Author RSSBot